x

Sitemap

x
x

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ANL PLASTICS

1.      Ogólnie: Witamy w witrynie internetowej ANL PLASTICS: http://www.anlplastics.be/; www.anlplastics.com; www.anlplastics.fr; www.anlplastics.de; www.anl-plastics.pl (zwanej dalej „Witryną”). Znajdą tu Państwo podstawowe zasady, którymi należy kierować się, korzystając z Witryny (zwane dalej „Warunkami korzystania”). Przed jakimkolwiek skorzystaniem z Witryny należy się z nimi zapoznać. Proszę wziąć pod uwagę, że za każdym razem, gdy korzystają Państwo z Witryny, korzystanie to regulowane jest przez ostatnią wersję „Warunków korzystania”, a co za tym idzie zawsze wyrażają Państwo zgodę na zamieszczoną wersję. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z jakimś postanowieniem niniejszych „Warunków korzystania” lub napotkają jakąś przeszkodę przy ich czytaniu, ANL PLASTICS zwraca się z uprzejmą prośbą o skontaktowanie się z nami i czasowe zaprzestanie korzystania z Witryny (zob. dane do kontaktu niżej w „Warunkach korzystania”).

Zawartość niniejszej Witryny może ulegać zmianom bez konieczności uprzedniego powiadomienia o tym i nie stwarza, nie uwydatnia, nie zmienia lub nie zastępuje żadnego nowego lub uprzedniego umownego zobowiązania, do którego uzgodnienia doszło na piśmie pomiędzy ANL PLASTICS i odwiedzającym. Każda zmiana zostaje zapowiedziana w Witrynie, a nowe „Wyłączenie odpowiedzialności” wejdzie w życie po trzydziestu (30) dniach od ukazania się jego zapowiedzi. Niniejsze „Warunki korzystania” po raz ostatni zostały zmienione 5 grudnia 2017 roku.

 

2. Natura oferowanych informacji: Informacje dostępne w Witrynie mają charakter ogólny. Informacje te nie są dostosowane do osobistej i szczególnej sytuacji i z tego względu nie mogą być uważane za osobiste doradztwo. Witryna ta i cała jej zawartość zostaje przedstawiona do wykorzystania „taka jaką jest” bez dawania jakichkolwiek gwarancji. Korzystanie z Witryny i znajdujących się w niej informacji odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

 

3. Dozwolone korzystanie: Z Witryny można korzystać wyłącznie w sposób, jaki został opisany w niniejszych „Warunkach korzystania”.

Z wyjątkiem wyraźnej i uprzedniej zgody na piśmie uzyskanej od ANL PLASTICS zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, wznawianie, pobieranie, wysyłanie, indeksowanie, katalogowanie lub rozprowadzanie zawartości niniejszej Witryny.

Prawo do korzystania z zawartości Witryny zostaje udzielone pod warunkiem, że nie dojdzie do zmian zawartości, respektowane będzie prawo autorskie, znak towarowy i inne prawa własności i że wyrażą Państwo zgodę na wszystkie warunki, postanowienia i zawiadomienia, które towarzyszą zawartości lub które w inny sposób podane zostały w tej Witrynie.

Zabronione jest kategorycznie 1) wykorzystywanie zawartości Witryny w nielegalnych celach i 2) by znane lub nieznane przez ANL PLASTICS błędy znajdujące się w Witrynie wykorzystywane były na własną korzyść lub korzyść stron trzecich.

 

4. Odpowiedzialność cywilna: ANL PLASTICS na tyle, na ile jest to możliwe dokłada wszelkich starań, aby zawartość Witryny była pełna, poprawna, dokładna i aktualna. W przypadku, gdy zamieszczone informacje zawierają błędy lub w przypadku braku niektórych informacji ANL PLASTICS jak najszybciej będzie starało się sprawy te skorygować. W przypadku stwierdzenia przez Państwa błędów, ANL PLASTICS zwraca się z prośbą o kontakt w tej sprawie (zob. dane do kontaktu poniżej w „Warunkach korzystania”).

ANL PLASTICS dokłada wszelkich starań, by zabezpieczyć Witrynę przy pomocy wszelkich dostępnych rozsądnych środków i ograniczyć ewentualnie pojawiające się niedogodności wywołane przez błędy techniczne. Jednakże ANL PLASTICS nie jest w stanie zapewnić, że nie dojdzie do nieodpowiednich działań technicznych lub niedozwolonych interwencji. Z tego powodu ANL PLASTICS nie jest w stanie zagwarantować nieprzerwanego dostępu do Witryny.

ANL PLASTICS nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody pośrednie lub szkody, które powstały w tego następstwie (takie jak – ale nie wyłącznie – strata czasu, szkody emocjonalne, utrata szansy, utrata danych, utrata zysku itp.). 
ANL PLASTICS nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności cywilnej za oświadczenia lub publikacje dokonane przez osoby trzecie i nie ma żadnego obowiązku dokonywania sprostowania niewłaściwych danych, informacji, wniosków lub zaleceń opublikowanych przez osoby trzecie, a związanych z niniejszym lub innym źródłem informacji udzielanym przez ANL PLASTICS.

Jednak nic w niniejszych „Warunkach korzystania” nie wyklucza odpowiedzialności cywilnej ANL PLASTICS za działanie z premedytacją lub podstęp.

 

5. Linki do witryn stron trzecich: Niniejsza Witryna może zawierać linki do innych witryn, nad którymi ANL PLASTICS nie ma żadnej kontroli ani w zakresie technicznym, ani w zakresie zawartości. ANL PLASTICS nie daje żadnej gwarancji w zakresie kompletności czy właściwości zawartości lub dostępu do tych witryn i nie przyjmuje z tego powodu żadnej odpowiedzialności cywilnej za żadne bezpośrednie czy pośrednie szkody, które wynikną z ich korzystania.

 

6.  Własność intelektualna: Wszystkie teksty, ilustracje, pliki wideo i audio, które prezentowane są w niniejszej Witrynie stanowią własność ANL PLASTICS i/lub właścicieli udzielonych jej licencji i mogą być powielane lub udostępniane publiczności po wyraźnym, uprzednim i wyrażonym na piśmie pozwoleniu wydanym przez ANL PLASTICS i/lub powiązanych dostawców licencji.

Nazwa i logo ANL PLASTICS oraz oferowane przez nią produkty i ewentualnie usługi stanowią marki i znaki towarowe, które chronione są prawem krajowym. Niniejsza Witryna podlega prawu belgijskiemu, a wynikające z niego prawa autorskie należą do ANL PLASTICS.

 

7.  Ochrona danych osobowych: Wszystkie dane osobowe, które gromadzone są przez ANL PLASTICS poprzez Witrynę przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności. Dane podawane przez Państwa w Witrynie są poufne. ANL PLASTICS ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych zgodnie z belgijskim prawem o ochronie danych osobowych z dnia 8 grudnia 1992 roku, jak również europejskim rozrządzeniem 2016/579 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i związanych ze swobodnym przepływem tych danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych).

 

8.    Właściwość sądu i prawa: Niniejsze „Warunki korzystania” i wszystkie spory z nimi związane winny być rozpatrywane zgodnie z prawodawstwem belgijskim. Każdy spór wynikający z istnienia lub zastosowania niniejszych „Warunków korzystania” i ich interpretacji lub wykonania podlega wyłącznej kompetencji sądu okręgu sądowego, w którym mieści się siedziba statutowa ANL PLASTICS, chyba że prawo zdecydowanie przewiduje inny sąd.

 

9.  Różne: Jeżeli którakolwiek część lub klauzula „Warunków korzystania” zostanie uznana za nieprawną, nieważną lub niewykonalną, z jakiegokolwiek powodu, to pozostałe części i klauzule nie zostają przez to naruszone i pozostają ważne i wykonalne, tak jakby nieważne lub niewykonalne części lub klauzule nie były zawarte w „Warunkach korzystania”. Wszystkie nieważne i niewykonalne klauzule zostają natychmiast zastąpione przez postanowienia, które w miarę możliwości najbliżej odpowiadają temu, do czego ANL PLASTICS dążył w danej części lub klauzuli.

 

10. Kontakt: Jeżeli pragną Państwo zyskać więcej informacji lub mają zamiar podzielić się uwagami, prosimy skontaktować się z ANL PLASTICS pod adresem:

Neven-Lemmens Plastics NV Hertenstraat 32

3830 Wellen (Belgia)

x

Wellen

Hertenstraat 32
3830 Wellen (Belgium)
info@anl-plastics.be

T. +32 12 74 15 95
F. +32 12 74 47 20

Le Montat

Parc d'Activités de Cahors Sud
Zone de la crozette
120 Allée du Cap
46090 Le Montat (France)
info@anl-plastics.be

T. +33 565 21 07 66
F. +33 565 21 07 70

Dabrowa Gornicza

UI. Roździeńskiego 12
41-306 Dabrowa Gornicza (Poland)
info@anl-plastics.be

T. +48 32 261 28 60
F. +48 32 261 28 71

x

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie lub uwagę? Zostaw swoją wiadomość tutaj

Dziękujemy za Twoje zapytanie.
Skontaktuj się z nami